Dovolujeme si informovat spotřebitele, že v případě, že dojde ke sporu mezi ním a advokátem v souvislosti s poskytováním právních služeb advokátem, pak je oprávněn tento spor řešit ve smírčím řízení upraveném zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zák. č. 85/1995 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, před Českou advokátní komorou. Pro podrobnosti si dovolujeme spotřebitele odkázat na webové stránky České advokátní komory https://www.cak.cz.

Odměnu advokáta je možné sjednat hodinovou sazbou, podle advokátního tarifu, podílem na výsledku věci nebo pravidelným paušálem. Není-li s advokátem výslovně sjednáno jinak, odměna advokáta se řídí podle advokátního tarifu (vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů), který stanovuje mimosmluvní odměnu advokáta. Odměnu advokáta je možné hradit bezhotovostním převodem, platební kartou nebo v hotovosti.